Nüzuli İsa

(Hz. İsa aleyhisselâmın yeniden dünyaya inişi 13 âyet-i kerime ve 84 ehâdîs-i şerîfe ışığında inceleniyor. İlgili âyet ve hadislere cumhur-i müfessirîn ve cumhur-i ulemanın getirdiği izahlar da naklediliyor. 12 kısım…

Readmore..
Nüzuli İsa

Miratül Cihad 1

KİTÂB, SÜNNET, İCMÂ-I ÜMMET VE KIYÂS-I FUKAHÂYA GÖRE CİHÂDIN AÇIKLAMASIDIR  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ…

Readmore..
Miratül Cihad 1

Zekatla Alakalı Sualler ve Cevaplar

      بســـم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين   Kur’ân-ı Azîmüşşân, وَآتُوا الزَّكٰوةَ “Zekâtı verin” [1] emriyle, zengin…

Readmore..
Zekatla Alakalı Sualler ve Cevaplar

El Cihad

   سْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِBu El-Cihâd adlı eseri neşretmekten gàyemiz; dış dünyâda İslâmiyyet ve Müslümanlar aleyhine bazı gelişmeler karşısında mü’minleri îkàz etmek, bu meyanda meydana gelen karamsarlık ve  ümitsizlik havasını bir…

Readmore..
El Cihad

Yirmi Yedinci Mektup

  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ Cenâb-ı Hak, umûr-i hayriyyede sa‘y ve gayret eden,…

Readmore..
Yirmi Yedinci Mektup

Tabiat Risalesi

Bediüzzaman Said Nursî / Şerh: Molla Muhammed Ali Doğan   Allah’ı inkâr cereyanlarının ortaya attığı bâtıl fikirleri çürüten eser. Bütün mahlûkatın;   sebepler vasıtasıyla, kendiliğinden veya tabiat tarafından vücuda getirildiği iddiaları,…

Readmore..
Tabiat Risalesi

Reddül Evham

                                  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ    اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبّ اْلعَالَمينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ…

Readmore..
Reddül Evham

İcazül Kuran

 ÂL-İ İMRÂN SURESİ 98-112. AYET-İ KERÎMELERİNİN HER ASRA,  BÂHUSUS  BASRA BAKAN VECH-İ İ’CÂZI Bütün Müslümanların  zilletten ve sömürge  ahâlîsi olmaktan kurtulmaları için Kurân ve sünnete sarılmalarının önemi  anlatılıyor. İslâm inancını…

Readmore..
İcazül Kuran

Rahman Suresinin Tefsiri

             Müellif: el-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan                                     …

Readmore..
Rahman Suresinin Tefsiri

Dokuzuncu Şuanın Dokuz Ali Makamı

             Müellif: el-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan                                     …

Readmore..
Dokuzuncu Şuanın Dokuz Ali Makamı
Buradasınız: AnasayfaSlayt KategorisiYirmi Yedinci Mektup

Yirmi Yedinci Mektup

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

yirmi yedinci mektup

  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Cenâb-ı Hak, umûr-i hayriyyede sa‘y ve gayret eden, cehd ve himmet gösteren kulların muíni ve

 muhâfızıdır. Buna binâen biz de, “Risâle-i Nûr’un şerh ve îzáh ve neşir mes’elesi” çerçevesinde muhtelif âsârı neşretmek súretiyle hıfz ve inâyet-i Rabbâniyyeyi taleb ve niyâz etmekteyiz. Bu hizmette her şeyden evvel rızá-i İlâhî’yi gáye-i maksad etmişiz. Onun için, başkalarının bu husústaki tenkíd veyâ takdîri, bizim için ehemmiyyet arz etmez. İnâyet-i Hak’la yayına hâzırladığımız bu eser, merhûm Hacı Hulûsí Bey (ra)’den bize intikál eden, Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretlerinin talebelerine yazdığı ba‘zı mektûbları ile Risâle-i Nûr talebelerinin Üstâd’larına ve biribirlerine yazdıkları, şimdiye kadar neşredilmeyen bir kısım mektûblarından ibârettir. Evvelâ şu merâmımızı arz edelim ki; bu âhirzamânın en büyük fitnesi içinde îmâna, Kur’ân’a ve İslâm’a istikámet dâiresinde hizmet etmek, mü’min için en büyük makám ve en büyük bir lütuftur. Ma‘lûm olduğu üzere, bu asr-ı hâzırın başından beri, belki daha evvelden şiddetli ve dehşetli gizli bir zındıka cereyânı, Álem-i İslâm’da hummâlı bir şekilde fa‘áliyyet göstermiş; sinsî, entrikalı, plânlı, kademeli olarak çalışmış; şahsıyyet-i ma‘nevîyye-i küfriyyeyi temsîl eden bu şer tohumu, hemen hemen her yerde ma‘nevî birer zakkúm-i Cehennem’i, meyve olarak nev-ı beşerin eline vermiştir. İşte, sırr-ı imtihânın devâm ve temâdîsi için, Cenâb-ı Hak ve Feyyâz-ı Mutlak, kemâl-i rahmet ve merhametinden Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ın ma‘nevî bir elmas kılıncı mesâbesinde ve onun ma‘nevî bir tefsîri hükmünde olan “Risâle-i Nûr Külliyyâtı”nı bu ümmet-i merhûmeye lütfetmiştir. Müellif-i Muhteremi olan Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretlerini de, şahsıyyet-i ma‘nevîyye-i îmâniyyenin mümessili ve Resûl-i Ekrem (asm)’ın vâris-i mutlakı olarak ihtiyâr edip, áciz ve perîşân bir vaz‘ıyyette bulunan biz kullarına bir mürşid, bir üstâd ve bir rehber olarak ihdâ etmiştir. El-hak, o Zât-ı Mücâhid, hayâtı boyunca îmâna, Kur’ân’a, İslâma kemâl-i ciddiyyet ve ihlâsla çalışmış; maddî ve ma‘nevî her türlü fedâkârlığı yapmış; Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat inancını muhâfaza etmiş, aslâ bid‘atlara yol vermemiş; pek çok ezâ, cefâ, esâret, sıkıntı ve hastalıklara ma‘rûz kalmış, haps ü zindânlara atılmış, mahkemeden mahkemeye sevk edilmiş; zındıkaya kat‘ıyyen boyun eğmemiş ve teslîm-i silâh etmemiş; nûrânî eserleriyle onların sinsî plânlarını akím bırakmıştır. Üstâd Bedîuzzamân Hazretleri, böyle çileli, hastalıklı ve sıkıntılı bir hayât içinde “Risâle-i Nûr Külliyyâtı” adlı eserlerini te’lîf etti. Ekseriyyet-i mutlakası ilhâm eseri olan bu nûrânî eserler, ilim içinde hakíkate giden bir yolu açmış, zaíf îmânı takviye etmiş, tahkíkí îmânı ehl-i îmâna ifâza etmiş, ehli olana da hakka’l-yakín îmân derecesini kazandırıp ferdiyyet makámına kadar terakkí vermiştir. Kezâ bu nûrânî eserler, ma‘nevî bataklığa saplanan bu ümmeti, sâhil-i selâmete çıkaran Sefîne-i Nûh (as) vazífesini yapmıştır. Ne mutlu o mü’mine ki; ihlâs, muhabbet, uhuvvet, sadâkat, metânet, istikámet gibi desâtîr-i râsiha-i áliyyeyi rehber ittiház edip, “hakíkat ve sahâbe mesleği” olan Risâle-i Nûr yolu ile Dîn-i Mübîn-i İslâma hizmet eder. Evet, Risâle-i Nûr’un bu çok ehemmiyyetli hásıyyetindendir ki; Müellif-i Muhteremi hayâtını ona hasretmiş, onun için her türlü fedâkârlığı göstermiş, gizli zındıka örgütünün tahrîkıyle kendisine yapılan bütün zulümlere göğüs germiş ve aslâ ta’vîz vermemiştir. İşte, elinizdeki bu eserde de görüleceği gibi, Üstâd Bedîuzzamân Hazretleri, Risâle-i Nûr’un ehemmiyyetini, Kur’ân’ın i‘câzını izhâr ettiğini, îmâna hizmet edip onu kurtardığını, belâyı def‘ ettiğini, ona ilişenlerin tokat yediğini ve yiyeceğini, bu ümmete Elláh’ın bir rahmeti olduğunu, bundan dolayı Risâle-i Nûr’u yazıp neşretmenin gáyet ehemmiyyetli bir hizmet olduğunu, talebelerine yazdığı bu mektûblarında ifâde buyuruyor. Kezâ talebelerin, Üstâd’larına ve biribirlerine yazdıkları mektûblarında da; o günün gáyet ağır şartlarında hizmet ettikleri; hasbî, samîmî, ciddî olarak Risâle-i Nûr’u yazmayı ve onları muhtâc ellere ve susamış kalblere ulaştırmayı hayâtlarının gáyesi olarak bildikleri; Üstâd’larına karşı gáyet şiddetli bir muhabbet besledikleri; Üstâd Hazretlerini, bu asırda yegâne kurtarıcı olarak telakkí ettikleri; Risâle-i Nûr ve Üstâd’ları uğrunda her fedâkârlığı yaptıkları ifâde edilmiştir. Cenâb-ı Hak, Üstâd Bedîuzzamân Hazretlerinin ve onun sádık ve fedâkâr talebelerinin sa‘y ü gayretlerini ve hizmet-i îmâniyye ve Kur’âniyyelerini ınd-i İlâhîsinde makbûl eylesin, onların derecâtlarını álî eylesin, onlardan ebeden râzı olsun, âmîn. Risâle-i Nûr hizmetini de itmâm eylesin, şerh ü îzáh mes’elesinde tevfîkıni bizlere refîk kılsın, bütün hayırlı işlerde bizleri muvaffak etsin; her türlü şerden, nifâktan, ihtilâftan ve şerîrlerin şerrinden bizleri muhâfaza buyursun. Âmîn, bi-hürmet-i Seyyidi’l-Mürselîn.  

                     وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْمَلاَمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوٰى

Kimler Çevrimiçi

39 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ehliislam by Sk