Miratül Cihad 3

miratul cihad 3

KİTÂB, SÜNNET, İCMÂ-I ÜMMET VE KIYÂS-I FUKAHÂYA GÖRE CİHÂDIN AÇIKLAMASIDIR                                                                                                                                     بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

Bu eser 20 fasıldan ibarettir. BİRİNCİ FASIL : Dîn-i İslâmda cihâdın asıl gáyesi can, mal ve vatanı müdâfaa olmayıp; İslâm dînini hâkim kılmaktır. İKİNCİ FASIL : Asıl tehlike, cihâdı terk etmektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL : Kur’ân ve sünnete göre cihâdın şekil ve tatbîkát usûlü. DÖRDÜNCÜ FASIL : Cihâdda kadın, şeyh-i fânî ve çocukların hükmü. BEŞİNCİ FASIL : Cihâdda mukábele-i bi’l-misil câizdir. Mukábele-i bi’l-misil de ancak tahmînî ve takrîbî olur, tahdîdî olamaz.. ALTINCI FASIL : Müslümanlar, savaşta kâfirlere karşı sert ve cesûr olmalıdır. YEDİNCİ FASIL : Dîn-i İslâmda esâs olan cihâddır. Sulh, tebeîdir. SEKİZİNCİ FASIL : Eşhuru’l-hurûmda cihâdın hükmü. DOKUZUNCU FASIL : Ehl-i kitâbla olan cihâdın hükmü. ONUNCU FASIL : Ehl-i kitâbdan cizye alınması. ON BİRİNCİ FASIL : Ehl-i zimme ile alâkalı ba’zı hükümler. ON İKİNCİ FASIL : İslâm memleketinde kâfirlerin iskânı.ON ÜÇÜNCÜ FASIL: Cihâdda ganîmet. ON DÖRDÜNCÜ FASIL: Savaş netîcesinde elde edilen esîrlerin durumu. ON BEŞİNCİ FASIL: İslâm dîni, hakka karşı baş kaldıran kâfirlerin başını kesmeyi emreder. ON ALTINCI FASIL: Hazret-İ Peygamber (asm)’a sövmenin ve ona hakáret etmenin hükmü. ON YEDİNCİ FASIL: Şer’-ı şerîfe göre namâzı terk edenin hükmü. ON SEKİZİNCİ FASIL: Dînde yol kesenlerin ve hırsızlık edenlerin hükmü ve cezâsı. ON DOKUZUNCU FASIL: İslâm dîninden çıkıp başka bir dîne giren kimselerin (mürtedin) dîndeki hükmü. YİRMİNCİ FASIL: Yanlış te’vîl edilen ba’zı âyet-i kerîmelerin ma’nâsı hakkındadır. Rahle Yayınları miratul cihad 3

Gösterim: 2675