Hülasatül Beyan Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri
Bakara Suresi Tefsiri 1 - 100
Bakara Suresi Tefsiri
Bakara Suresi Tefsiri 101 - 200
Bakara Suresi Tefsiri 201 - 286
Ali İmran Suresi Tefsiri 1 - 100
Ali İmran Suresi Tefsiri
Ali İmran Suresi Tefsiri 101 - 206
Nisa Suresi Tefsiri
Nisa Suresi Tefsiri 1 - 100
Nisa Suresi Tefsiri 101 - 175
Maide Suresi Tefsiri
En'am Suresi
Araf Suresi Tefsiri
Enfal Suresi Tefsiri
Tevbe Suresi Tefsiri
Yunus Suresi Tefsiri
Hud Suresi Tefsiri
Yusuf Suresi Tefsiri
Rad Suresi Tefrisi
İbrahim Suresi Tefsiri
Hicr Suresi Tefsiri
Nahl Suresi Tefsiri
İsra Suresi Tefsiri
Kehf Suresi Tefsiri
Meryem Suresi Tefsiri
Taha Suresi Tefsiri
Enbiya Suresi Tefsiri
Hac Suresi Tefsiri
Müminun Suresi Tefsiri
Nur Suresi Tefsiri
Furkan Suresi Tefsiri
Şuara Suresi Tefsiri
Neml Suresi Tefsiri
Kasas Suresi Tefsiri
Ankebut Suresi Tefsiri
Rum Suresi Tefsiri
Lokman Suresi Tefsiri
Secde Suresi Tefsiri
Ahzab Suresi Tefsiri
Sebe Suresi Tefsiri
Fatır Suresi Tefsiri
Yasin Suresi Tefsiri
Saffat Suresi Tefsiri
Sad Suresi Tefsiri
Zümer Suresi Tefsiri
Mümin Suresi Tefsiri
Fussilet Suresi Tefsiri
Şura Suresi Tefsiri
Zuhruf Suresi Tefsiri
Duhan Suresi Tefsiri
Casiye Suresi Tefsiri

 MEHMET VEHBİ (1861-1949) 1861 yılında Konya ilinin Hadim kazasında Kongol Köyünde doğmuştur. Ulema mesleğinden çelik Hüseyin Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsiline köyün mektebinde başlamış Ambarlızade Mehmet Efendiden Kur’an’ı Kerim-i Hatmetmiş tecvid vesair lüzumlu ilimleri de öğrenmiştir. 1876 tarihinde Tokmakzade Mehmet Efendiden de emsile ve bina okumuş bir yıl sonra da hadim medresesine kayıt olmuştur. Hafız Ahmed efendiden sarf ve Arabî tahsil etmiştir. Konya müftüsü Hacı Hüseyin Efendiden Molla cami, Tavaslı Osman efendiden de Fıkıh ve usul dersleri okumuştur. 1908 yılın da ikinci meşrutiyetin ilanı dolayısıyla Konya Mebusu olarak İstanbul Meclisi Mebusanına katılmıştır. Hiçbir partiye mensup olmayan üstad 1911 yılında meclisin dağılması üzerine Konya ya gelerek Türkçe bir tefsir yazmaya ve tedrisle meşgul olmaya başlamıştır. Fakat bu sıra da birinci cihan savaşının çıkmasıyla tedrisle uğraşmaktan vazgeçmiş bütün vaktini tefsirin tamamlanmasına hasretmiştir. “Hülasatül Beyan Fi Tefsiril Kur’an” adı altında 15 ciltlik muazzam eserini 1915 yılının sonunda bitirmiş ise de mali durumu müsait olmadığından tab ettirememiştir. 1949 yılında kasım ayının 27 sinde 88 yaşında hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Gösterim: 27755