Muhammed Doğan (Molla Muhammed el-Kersî)

Şeriat, tarikat, hakikat, marifet, Kur'ân'ın cadde-i kübrâsından farklı mı? “Sahâbe Mesleği” denilen, tarikat berzahına girmeden hakikata ulaşma yolu?. Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli ve Hátimesi ile Beşinci Mektûb, şerh ve îzáh ediliyor.

Acz, fakr, şefkat ve tefekkür esaslarına dayalı Kur’ânî bir cadde. Akıl ve kalbin imtizacıyla Âlem-i İmkân ve Âlem-i Vücûbu beraber ders veren Risale-i Nur, her şeyde Esmâ-i İlâhiyyenin tecellilerini gösteriyor ve şâkirdlerini hakikata ulaştırıyor.

“Bir tek âyet-i kerîmenin ta’lîm ve taallümü, binlerce kerâmât, mevâcid ve ezvâktan daha ehemmiyyetlidir. Bundan dolayı, tálib-i hakíkat, ta’lîm ve taallüm vazífesini her şeye tercîh eder. Zîrâ, sırr-ı verâsetin en ehemmiyyetli noktası, Resûl-i Ekrem (asm)’a teblîğ ve irşâd husúsunda ittiba’ etmektir.”

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

TAKDÎM

Evvela: Ahirzamanın en büyük ve dehşetli fitnelerinin hâkim olduğu bir dönemde, Kur’an’ın bu asırda manevî bir tefsiri olan Risale-i Nur gibi bir eseri okumak ve anlamak; ilim içinde hakîkate vâsıl olmak; enfüs ve âfâkta tecellî eden esma ve sıfat-ı İlahiyeye mazhar olmak; istikameti muhafaza etmek; “hakîkat” ve “Sahâbe Mesleği” olan böyle bir eser ile Dîn-i Mübîn-i İslam’a hizmet etmek noktalarında bizi, bir fie-i kalîle olduğumuz halde muvaffak ve muhafaza eden Rabb’imize lâ yuad ve lâ yuhsâ hamd ü senâlar olsun.

Sâniyen: Sünnet-i seniyyesi ile bize râh-ı hakkı ta’lîm buyuran Resul-i Ekrem (asm)’a hadsiz salât u selâm olsun.

Sâlisen: Şu mübârek eser, hakîkate giden ve Cenab-ı Hakk’a vâsıl olan tarîk-i Kur’anînin esâsâtını, o yolda atılan adımları ve ondaki seyr u sülûkün keyfiyetini beyan etmektedir.

Râbian: Risale-i Nûr’un gösterdiği ve ta’rif ettiği Kur’anî tarîk, hakka ve hakîkate götüren tarîklerin en kısası, en rahatı, en selametlisi, en umûmîsi olmakla beraber, bütün tarîkatların hulasası ve meziyetlerini câmi’ olan bir cadde-i kübra-i Kur’anîyedir.

Satın Almak İçin: Heybil.com

"Sâhil-i selâmet olan Dârüsselâma Ümmet-i Muhammedi'yeyi (a.s.m.) çıkaran bir Sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz."

TPL_BACKTOTOP