Molla Muhammed el-Kersi

Bu zamânda ferdî değil; hey’et ve şûrâ-i şer'í hâlinde çalışmanın ehemmiyyeti
Ulemâ Kitâb, Sünnet, İcmâ -1 Ümmet ve Kıyâs-ı Fukahâyı esas almalı
Şer‘í ölçülerle ele alınıp îzáh ve şerh edilen “Mes'ele”ler
3. Asırdan sonra İslâma sokulan bid'alar tefrîka ve ihtilâfa yol açmıştır
BİRİNCİ MES’ELE: "Mutlak Vekil” ve “Mutlak Vâris”in esâsları
İKİNCİ MES'ELE: Risale-i Nûr'un şahs-i ma'nevîsi hakkında Kitâb ve Sünnet'e tâbi olmayanlar, nasıl o şahs-1 ma'nevînin a'zâsı olabilir?
ÜÇÜNCÜ MES'ELE: "Sarıklı Küçük Genç Bir Zât” hakkında
DÖRDÜNCÜ MES'ELE: Müsbet hareket ve Ezân'daki da'vet hakkında
BEŞİNCİ MES'ELE : Ellah' in ipine sım sıkı sarılıp ihtilaf çıkarmamak
ALTINCI MES'ELE : Tefsir, Terceme ve Şerh, Ferdin Yapamayacağı
YEDİNCİ MES'ELE : Ölülerin arkasından Mevlid okutulmaz
SEKİZİNCİ MES'ELE : Sarık ve cübbenin şeair-i İslamiyye olmadığı
DOKUZUNCU MES'ELE : Ruhbanlığın yasak ve evlemenin sünnet olduğı
ONUNCU MES'ELE : İslam'da sakalın yeri, ehemliyetli ve fıkhı hükmü
ON BİRİNCİ MES'ELE : Risale-i Nur, Başka eserleri okumaya manimidir
ON İKİNCİ MES'ELE : Gercekten Risale i Nur Hocası, Risale i Nur mudur ?

Satın Almak İçin: Heybil.com

"Sâhil-i selâmet olan Dârüsselâma Ümmet-i Muhammedi'yeyi (a.s.m.) çıkaran bir Sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz."

TPL_BACKTOTOP